Zasloužilý hasič

Plán práce Aktivu Zasloužilých hasičů 2018

15. 3. 2018

Kontrola zápisu
Plán práce ZH a OSH Louny
Školení rozhodčích
Příprava zájezdu ZH
Beseda a závěr


14. 6. 2018

Kontrola zápisu
Branný závod Slavětín
Seznámení s průběhem soutěží OSH Louny
Zájezd ZH
Beseda a závěr


27. 9. 2018

Aktiv ZH KSH Ústí nad Labem (Děčín)


18. 10. 2018

Kontrola zápisu
Hodnocení aktivu ZH KSH Ústí nad Labem
Zhodnocení r. 2018 ZH
Beseda a závěrProsinec 2018 - Shromáždění představitelů OSH LounyZačátek jednání v 15:00 hod. na požární staici Louny.Zasloužilí hasiči v Lounském okrese

Nejvyšší svazové vyznamenání pro dobrovolného hasiče je udělení titulu ZASLOUŽILÍ HASIČ. Titul Zasloužilý hasič se uděluje jen členům - hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva , a to na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH). Po vyjádření OSH - MSH uděluje titul výkonný výbor SH ČMS . Při předání titulu je držitel zapsán do čestné knihy zasloužilých hasičů ČR. Výrazem titulu je medaile, diplom a klopový odznak. Titul se neuděluje opětovně. Již samotné předání je slavnostním aktem . Nastávající držitel titulu ZH je s rodinnými příslušníky odvezen do centra hasičského hnutí v Přibyslavi, kde je medaile předána z rukou starosty SH ČMS ing. Karela Richtera. OSH v Lounech má ve svých řadách nyní 5 takto oceněných – Zasloužilých hasičů . K panu Otakaru Elznicovi, Jaroslavu Pémovi , Janu Kučerovi a Václavu Šlechtovi se minulý týden připojil další čerstvě oceněný . Je jím pan Josef Hofmann za Žatce. Členem SDH , dříve Svaz požární ochrany v Žatci , je od roku 31.1.1956 až do 31.1.2011. Od 1.1.2012 přestoupil do SDH Libočany, kde je členem dodnes.Po dobu svého členství vykonával řadu funkcí ve sboru, na okrese i kraji. Dlouhá léta úspěšně vedl kolektiv mladých hasičů v Žatci. Pod jeho vedením se tento kolektiv držel dlouhá léta na předních místech okresu i kraje. Dále vykonával funkce vedoucí mládeže, předsedy ZO SPO v Žatci, byl členem štábu výcviku , okresní m velitelem a předsedou OV SPO v Lounech , členem štábu výcviku KV SPO v Ústí nad Labem. Členem je celkem 57 let.Pracoval u OVPÚ / okresní veřejný požární útvar / Louny se sídlem v Žatci a to 35 Let . Postupně vykonával funkce řidič – strojník, zástupce velitele družstva, velitel družstva, velitel směny a operační důstojník. Do důchodu odešel s hodností kapitána.Za svojí celoživotní práci v požární ochraně získal řadu ocenění. OSH Louny se o zasloužilé hasiče zajímá. ZH mají svojí sekci kterou vede p. Václav Šlechta a scházejí se dle svého plánu práce. Netvoří ji jen ti ocenění, ale i ti staršího data narozen, kteří se chtějí na práci v hasičině vzhledem k svému věku podílet. ZH jen neschůzují. Pomáhají s organizací a průběhem soutěžích a někteří z nich jsou stále činí jako rozhodčí požárních soutěží dospělých tak i mládeže.
ZA OSH Louny Miloslav Hofmann

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Druhé zasedání zasloužilých hasičů

Ve středu 20.6.12 se v prostorách HZS v Lounech konalo druhé setkání zasloužilých / ZH / hasičů našeho okresu. Přítomné přivítalp. Šlechta , seznámil je s programem setkání . Poté se ujal slova starosta OSH Louny p. Jiří Henc . ZH přivítal, vyjádřil spokojenost s tím že se pravidelně scházejí na svých jednání a také , že se aktivně zapojují do činnosti sdružení hasičů. Dále na jednání vystoupil vedoucí odborné rady velitelů /OORV / p. Pavel Suchý , který ZH seznámil s plánem práce OORV .Dále se informace týkaly soutěží a to jak těch co již proběhly, tak i těch, které se teprve konat budou. Další informace P.Suchého se týkala zakoupení a vybavení karavanu. OSH v Lounech zakoupilo karavan a vybavilo ho tak,aby se z něho stalo zázemí pro časomíru a počítačovou techniku potřebnou na soutěže. Karavan je vybaven i záchranářským batohem pro případ úrazu a možnosti poskytnutí první pomoci.Každé SDH v okrese,které pořádá soutěž , si muže tento karavan i s obsluhou po dohodě zapůjčit za režijní poplatek. Závěrem byli ZH pozvání na okresní soutěž . Dále na setkání vystoupil vedoucí odborné rady mládeže /OORM /p. Pavel Vaňourek. Jeho informace se týkaly práce s mládeží a pochopitelně také soutěží kolektivů mladých hasičů /MH/. Soutěže se zkvalitnily i a jejich počet se zvýšil. Nicméně se objevily problémy . Jedním z nich je třeba zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných rozhodčích. Soutěže MH jsou náročnější na posuzování a některé disciplíny jsou úplně jiné než na soutěžích dospělých. Proto je nutné získat nové řádně proškolené rozhodčí. Závěrem vystoupil opět starosta OSH Louny p. Jiří Henc , informoval ZH o spanilé jízdě hasičské techniky, která pojede přes náš okres . Také připomněl ZH, že na září letošního roku se pro ně připravuje krajské setkání , které by mělo proběhnout v Kryrech a Krásném Dvoře. ZH poděkovali panu Jiřímu Hencovi, Pavlu Suchému a Pavlu Vaňourovi za to, že mezi ně přišli , že jim předali informace a že si na ně udělali čas. Úplně na závěr se rozeběhla diskuze ,kdy si hasičští veteráni zavzpomínali na doby minulé.
Autor a foto Miloslav Hofmann

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

První zasedání zasloužilých hasičů

Při OSH v Lounech vznikla sekce zasloužilých hasičů. Jedná se o hasiče, kteří věnovali hasičině dlouhá léta a nyní jsou ve věku, kdy už nezasahují, ale předávají své zkušenosti, pomáhají s organizací soutěží, dětských dní a jsou i přes svůj věk stále činní v řadách SDH. Jednání zahájil pan Šlechta, iniciátor vzniku sekce Z H v Lounech. Přivítal všechny zúčastněné a seznámil je s plánem práce a informoval je o jednání KSH, které proběhlo 11.2.12 v Ústí n. Labem. Poté předal slovo starostovi OSH v Lounech panu Hencovi , který přítomné seznámil s činností výkonného výboru a okresních odborných rad, s tím co se OSH povedlo v loňském roce a co se bude dít v roce letošním,s kalendářem soutěží ,s ekonomickou situací a majetkem OSH. Náměstek starosty p. Vaňourek seznámil ZH s plánem krajského srazu ZH, který se bude konat v září letošního roku v našem okrese. Bude se jednat o prohlídku rozhledny v Kryrech , zámku v Krásném dvoře a prohlídku místní požární zbrojnice . Druhý náměstek starosty OSH pan Zelenka pozval přítomné, aby se přijeli podívat do obce Telce, kde se buduje sportoviště pro požární sport . V letošním roce se zde budou konat téměř všechny soutěže pořádány OSH v Lounech.V minulých letech zde proběhla i krajská kola . Závěr setkání patřil občerstvení a bohaté diskuzi, kdy si chlapy zavzpomínali na svá mladá léta. O veselé historky nebyla nouze. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že jsou rádi, že se na ně nezapomíná, a že se mohou takto scházet. Přislíbili, že se budou podle svých možností zúčastňovat soutěží sice už ne jako soutěžící ale jako fanoušci. Starosta OSH p. Henc vyjádřil spokojenost s účastí a ujistil ZH že OSH bude jejich činnost podporovat. Kdo chtěl mohl si prohlédnout garáže a hasičskou techniku na PS v Lounech. Sekce zasloužilých hasičů je řízena celostátně pod SH ČMS na všech úrovních. Zasloužilým hasičem se může stát jen ten hasič, který pracoval v SDH minimálně 35 let a obdržel za svojí práci všechna předešlá vyznamenání.
Autor a foto Miloslav Hofmann

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.