Archiv událostí 2013

Slovo starosty 2013

Milé sestry, milí bratři, vážení kolegové,
vůbec není jednoduché zhodnotit rok bohatý na události a řadu změn, zejména ovlivněných, chceme-li či ne, složitým vývojem ve státě a společnosti. Nesmírně bych si přál, abychom teď stáli na prahu klidnějšího období, které nám všem přinese co nejoptimálnější podmínky pro plnění našeho hlavního poslání, tedy ochrany životů, zdraví a majetku občanů České republiky.
Dá se konstatovat, že rok 2013 byl pro naše OSH úspěšný. Je pravdou, že ne všechno se nám dařilo, jak bychom si přáli, ale naši členové si s jakýmkoli problémem vždy operativně poradili. Za to Vám všem členům OSH Louny upřímně děkuji.
Ještě jednou děkuji HZS územnímu odboru Žatec za pomoc při řešení všech úkolů, které na nás v průběhu roku byly kladeny. Dále děkuji HVP Ústí nad Labem za podporu soutěží. V neposlední řadě patří velké poděkování i obcím našeho okresu, které se soustavně zapojují do podpory činnosti našich mladých hasičů.

Nejsme idealisté, jsme odhodláni řešit vše, co nám život přináší. Dovolte mi tedy popřát Vám všem klidný vánoční čas a mnoho úspěchů a síly v roce 2014.

Jiří Henc
Starosta OSH ČMS Louny

 

PF 2014

HASIČI LOUNSKÉHO OKRESU HODNOTILI SVOU ROČNÍ ČINNOST

V sobotu 14.12.2013 se v nově zrekonstruovaném kulturním domě ve Slavětíně konalo společné jednání Výkonného výboru a odborných rad dobrovolných hasičů lounského okresu. Jednání se zúčastnili také zasloužilí hasiči okresu a řada pozvaných hostů. Za SH ČMS se jednání zúčastnili starosta sdružení Ing. Richter Karel, náměstek starosty p. Janeba Lubomír, ekonom Ing. Jirota Ivan a p. Olšanský Ján. Za HZS Ústeckého kraje, náměstek krajského ředitele plk. Ing. Petr Chytrý, za územní odbor HZS v Žatci ředitel plk. Ing. Antoš Pavel, velitel PS Žatec mjr. Bc. Bém Pavel, velitel PS Louny npor. Ing. Kastner Robin, za Hasičskou vzájemnou pojišťovnu pobočku Ústí nad Labem Ing. Petr Sajdl a zastupitel KÚ Ústí nad Labem p. Beneš Václav.
Zahájení provedl starosta okresního a krajského sdružení hasičů pan Henc Jiří. Přivítal všechny přítomné na dnešním jednání a seznámil je s programem jednání. Po zahájení přednesl starosta OSH p. Henc Jiří zprávu o činnosti za letošní rok. Ve zprávě zmínil akce, které OSH pořádalo ať už to byly soutěže na okresní či krajské úrovni a to jak pro dospělé, tak i pro děti. V letošním roce se hasiči našeho okresu podíleli na ojedinělé akci, a to propagační jízdě SH ČMS. Zaznělo poděkování za pomoc zajištění či přímo účasti na této akci. Dále byla vysoce hodnocena činnost jednotek při odstraňování povodních a bleskových povodní, které zasáhly náš okres. Následoval výčet mnoha akcí a soutěží, které proběhly v letošním roce. Na závěr vystoupení bylo panem Hencem vysloveno velké poděkování představitelům HZS za jejich pomoc a spolupráci, která nemá v jiných okresech takovou úroveň. Poděkování bylo také vysloveno HVP za spolupráci HVP a OSH Louny. Po té se slova ujali vedoucí odborných rad OSH. Jako první přednesl zprávu o činnosti rady mládeže její vedoucí p. Vaňourek Pavel. Rada se scházela pravidelně dle plánu práce. Na začátku roku proběhlo školení vedoucích a rozhodčích mládeže. Byly pořádány soutěže MH, které vyhlašoval jak okres, tak i jednotlivé sbory. Velkou popularitu si získala soutěž šedesátkování, ze které se stala etapová soutěž. Následoval výčet akcí pro MH. Poděkovaní bylo vysloveno panu Suchému jakožto nestorovi šedesátkování a radě prevence, která každým rokem vyhlašuje a hodnotí celostátní soutěž pro děti nazvanou PO očima dětí.
Jako druhý vystoupil vedoucí odborné rady prevence p. Kosina Jaroslav. Rada prevence se sešla 5x za rok. Rada vyhlašovala a také hodnotila práce dětí v soutěži PO očima dětí a to jak na okresní, tak i krajské úrovni. Jedná se o soutěž dětí různých věkových kategorií a to v kresbě, či literárních dílech s požární tématikou. Dále se konal seminář prevence, kde jednotliví uchazeči mohli seminář zakončit složením zkoušky osvědčení o získání odbornosti preventiva SDH III. a nebo II. st. Dále byla zmíněna činnost preventistů na obcích a SDH. Na příští rok jsou připraveny nové projekty v oblasti prevence a nové publikace. Následovalo vystoupení pana Šlechty, vedoucího sekce zasloužilých hasičů. Zasloužilí hasiči se sešli celkem 5x. V letošním roce se řady zasloužilých rozrostly o dva členy, kterým byl titul zasloužilý hasič právem udělen a to panu Václavu Kuchařovi a panu Miroslavu Ketterovi. Oba jsou z SDH Obora. Zasloužilí hasiči se také podívali do Oldřichova do hasičského muzea. Zájezd pro ně připravilo KSH Ústí nad Labem. Zasloužilí hasiči jsou i nadále činní, zúčastňují se soutěží jako rozhodčí a pomáhají s organizováním akcí jak u svých sborů tak i OSH. Dále následovala zpráva rady velitelů, kterou přednesl vedoucí rady p. Suchý Pavel. Rada se scházela pravidelně dle plánu. Okres má celkem 36 rozhodčích, ne všichni však pracují tak, jak by měli. Proto někdy vznikl problém obsadit soutěž rozhodčími. Na začátku roku proběhlo školení rozhodčích. Byly zajištěny všechny postupové soutěže. Rada velitelů se zúčastnila semináře v Přibyslavi. Každým rokem i letos proběhlo ve spolupráci s HZS školení velitelů a strojníků SDH. Následovalo hodnocení práce okrsků a jednotlivých sborů. Jednotky byly letos prověřeny přírodou. Většina jednotek zasahovala u bleskových povodní, které zasáhly náš okres a navíc se zúčastňovala povodňových obřadů. V letošním roce a v roce příštím jsou a budou mezi sbory rozdělovány účelové dotace KÚ Ústí nad Labem a to v podobě 6x zásahový oblek a 4x hadice C. Připravenost a akceschopnost jednotek lounského okresu jsou až na malé výjimky na dobré úrovni.
Po té se slova ujal starosta OSH p. Henc Jiří a přítomné seznámil se zprávou o hospodaření za uplynulé období a s plánovaným rozpočtem na rok 2014. Po té následovalo vystoupení hostů. Za KÚ Ústí nad Labem vystoupil zastupitel p. Beneš Václav. Ocenil práci dobrovolných hasičů, vyjádřil podporu jak zastupitelů, tak pana hejtmana. Zmínil nasazení jednotek při povodních. Upozornil na možnost čerpání některých dotačních titulů. plk. Ing. Antoš Pavel z HZS Žatec zmínil velice dobrou spolupráci, zmínil se o nasazeni jednotek při povodňových obřadech a bleskových povodních. Poukázal na kladné a výrazné ocenění zasahujících jednotek ze strany státu. HZS i nadále bude spolupráci podporovat. Dále vystoupil velitel PS Žatec mjr. Bc. Bém Pavel, zhodnotil povodňové obřady, jejich význam, kladně hodnotil jejich plánování ze strany HZS a ocenil přístup jednotek. Vyjádřil poděkování všem jednotkám. Na závěr vystoupil starosta SH ČMS Ing. Richter Karel. Vyjádřil potěšení nad spoluprácí mezi HZS a SDH, která není všude na takové úrovni jako v našem okrese. Zhodnotil činnost jednotek sdružení při nasazení při povodních, která byla nesporná a masová. Zasahovalo na 20 000 členů jednotek dobrovolných hasičů. Zmínil se o tom, že v příštím roce oslaví SH ČMS 150 let od založení českého hasičstva. Závěrem poděkoval všem hasičům za jejich práci.
Závěr patřil starostovi OSH a KSH p. Hencovi Jiřímu, který poděkoval všem hasičům, jejich rodinám a popřál veselé Vánoce a vše nejlepší v novém roce.
Celé jednání se neslo v oslavné náladě a tak po ukončení oficiální stránky se pozornost všech obrátila k druhé časti a tou byla oslava 80- tých narozenin Čestného starosty OSH a předsedy revizní rady pana Péma Jaroslava. Následoval slavnostní přípitek všech přítomných a nepřeberné množství gratulací a předávání darů. Cele jednání bylo zakončeno slavnostním obědem a příjemným posezením. Poděkovaní patří panu Suchému P. za zajištění prostor a občerstvení, SDH Slavětín a Obci Slavětín za poskytnutí krásných prostor pro konání našeho jednání.

Za OSH LOUNY
Hofmann Miloslav


Setkání OSH Louny 2013 Setkání OSH Louny 2013

Seminář Preventista 2014

Pozvánku na Seminář Preventista 2014 si můžete stáhnout zde.

Nový Oldřichov - 16. 10. 2013

Publikováno 29.10.2013

Dne 16. 10. 2013 vyrazili Zasloužilí hasiči z Ústeckého kraje na výlet do Hasičského muzea v Novém Oldřichově.
Výlet se uskutečnil za podpory Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje, který pro hasiče zajistil oběd a dopravu autobusem, který řídil sám starosta OSH ČMS Ústí nad Labem Tomáš Mikšovský. Pan Jiří Henc, krajský starosta, k nim promluvil a seznámil je s programem celého výletu. Zalíbilo se mu mluvit do mikrofonu, tak celou cestu vyprávěl, co se událo za akce v roce 2013 a co nás v roce 2014 čeká. Cesta utekla velmi rychle.
Po příjezdu do Nového Oldřichova nás přivítal pan Jiří Mazanec, který nás provedl celou historickou expozicí hasičských aut, stříkaček a dalších hasičských věcí. Část muzea je v rekonstrukci, ale i tak bylo co k vidění a Zasloužilí hasiči si prohlídku užili a zavzpomínali na své začátky.
Po prohlídce následoval přesun na oběd do místní restaurace Jitřenka, kde bylo na výběr hned z několika druhů jídla. I tam si každý přišel na své.
I přes ne moc dobrý start, kdy nám jeden ze Zasloužilých hasičů zkolaboval a byl odvezen do nemocnice, si myslím a věřím, že si to všichni užili. Pána ještě ten den pustili domů a žertoval s tím, že jsme ho nechtěli vzít sebou.

Nový Oldřichov 2013

Požáry komínů

Publikováno 15.10.2013

Odborná rada prevence v sekci Pro občany uveřejnila statistiky a doporučení k problematice požárů komínů. Dokument si můžete prohlédnout rovněž zde: Požáry komínů

Požární ochrana očima dětí 2014

Publikováno 14.10.2013

Do kategorie Odborné rady prevence byly přidány propozice a hodnotící tabulka pro soutěž POOD 2014.
Stáhnout si je můžete rovněž zde: PO očima dětí 2014; Hodnotící tabulka 2014

Nový administrátor webu

Publikováno 10.10.2013

Oficiální web Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska LOUNY přešel dne 10.10.2013 pod správu nového administrátora. Veškeré své připomínky, či podněty můžete nyní zasílat na email info.oshlouny@email.cz.

Povodně 2013 obec Křešice u Litoměřic dne 11.6.2013

Jednotky SDH Lounského okresu společně z HZS Žatec, Podbořany a Louny pomáhají s odstraňováním následku povodní na Litoměřicku. Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

V. PRPOPAGAČNÍ JÍZDA SH ČMS

Prohlédněte si fotogalerii z V. Propagační jízdy SH ČMS, která se tento rok konala i v rámci našeho OSH ČMS Louny.

OKRESNÍ KOLO PLAMENU POTRÁPILO POČASÍ

Celou zprávu si přečtěte zde.
fotogalerie

Propagační jízda dobrovolného hasičsvta

Celou zprávu si přečtěte zde.

Dobrovolní hasiči Lounského okresu

Celou zprávu si přečtěte zde.

Celodenní výlet do Prahy - SDH Slavětín

Celou zprávu si přečtěte zde.
fotogalerie

POZVÁNKA NA SOUTĚŽ - SLAVĚTÍN 5.7.13

Dokument 1

Dokument 2

Vyhodnocení soutěže PO očima dětí

Výsledky si přečtěte zde.

POZVÁNKA NA SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU

Pozvánku si přečtěte zde.

Soutěž sv.Florián 2013

Celou zprávu si přečtěte zde.
Výsledky si přečtěte zde.
fotogalerie

Branný závod Slavětín 2013

Celou zprávu si přečtěte zde.
fotogalerie

Šedesátkování v Libočanech

Celou zprávu si přečtěte zde.
fotogalerie

Seminář prevence

Celou zprávu si přečtěte zde.
fotogalerie

Plánovaná výročí založení SDH v roce 2013

Publikováno 29.10.2013

- 27. 4. - 140. výročí založení SDH Očihov
- 1. 5. - 140. výročí založení SDH Kryry
- 15. 6. - 140. výročí založení SDH Vroutek
- 15. 6. - 145. výročí založení SDH Postoloprty
- 6. 7. - 120. výročí založení SDH Touchovice

Centrální evidence SH ČMS

Publikováno 29.10.2013

Na web byl nově přidán odkaz na centrální evidenci SH ČMS, po přihlášení zde můžete vyplnit a následně odeslat "Hlášení o činnosti SDH za rok 2012".

Mimořádné jednání

Publikováno 29.10.2013

Celou zprávu si přečtěte zde.
fotogalerie